AGI_590775985 - 48121301

Dofinansowanie do wymiany okien

Wymiana okien to przedsięwzięcie, które pozwala poprawić izolacyjność termiczną budynku i zmniejszyć jego zapotrzebowanie na ciepło. Osoby, które zdecydują się na taką inwestycję, mogą ubiegać się o dotację na zakup i montaż nowej stolarki okiennej. Oto aktualne programy, które oferują dofinansowanie do wymiany okien w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych.

Program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to rządowy program dofinansowania, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Program „Czyste Powietrze” umożliwia uzyskanie dofinansowania nie tylko na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenie grzewcze, ale również na termomodernizację domu - w tym wymianę okien.

Beneficjentami programu mogą być właściciele i współwłaściciele:

 • domów jednorodzinnych
 • lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program oferuje trzy formy wsparcia:

 • dotację do określonych przedsięwzięć, takich jak m.in. wymiana okien
 • dotację do przedsięwzięć z prefinansowaniem
 • dotację do częściowej spłaty kredytu bankowego, udzielonego na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Osoby, które kwalifikują się do podwyższonego i najwyższego dofinansowania w ramach programu mogą skorzystać z dotacji na wymianę okien z prefinansowaniem. W tym celu niezbędne jest wcześniejsze podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Prefinansowanie polega na wpłacie maksymalnie do 50% dotacji przyznawanej beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy - jako zaliczki na realizację inwestycji. Pozostała kwota przyznanej dotacji zostanie wypłacona na rachunek wykonawcy lub beneficjenta po zakończeniu przedsięwzięcia (opłaceniu faktury) i złożeniu stosownego wniosku.

Dotacja z prefinansowaniem to rozwiązanie, które pozwala wymienić okna i wykonać inne przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem osobom, które nie miały dotychczas możliwości pokrycia kosztów inwestycji z własnych środków.

Dofinansowanie do termomodernizacji domu, a więc m.in. do wymiany okien w programie „Czyste Powietrze” nie ma określonego limitu kwotowego. Uzależnione jest jednak od dochodów wnioskodawcy i udzielane w określonym procencie do kosztów netto poniesionych na wymianę okien.

 • Osoby, które kwalifikują się do podstawowego poziomu dofinansowania (a więc o rocznym dochodzie nie przekraczającym 135 000 zł) mogą ubiegać się o dotację na wymianę okien w wysokości 40% poniesionych kosztów.
 • Wnioskodawcy, kwalifikujący się do podwyższonego poziomu dofinansowania (o miesięcznym dochodzie nie przekraczającym 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym) mogą liczyć na dotację do wymiany okien w wysokości 70% poniesionych kosztów.
 • Osoby, objęte najwyższym poziomem dofinansowania (o miesięcznym dochodzie nie przekraczającym 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a także osoby, z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub stałego opiekuńczego) mogą otrzymać dotację pokrywającą w 100% poniesione koszty, a tym samym wymienić okna za darmo.

Aby uzyskać dofinansowanie do wymiany okien, nowa stolarka powinna spełniać określone warunki.

 • Dofinansowaniem objęte mogą zostać okna/drzwi balkonowe (tarasowe), okna połaciowe oraz okna nieotwieralne wraz z systemami montażowymi montowane w pomieszczeniach ogrzewanych.
 • Zakupione i zamontowane okna powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U 0,9 W/(m2·K).
 • Dofinansowaniem objęty jest również zakup i montaż materiałów budowlanych do przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.

Umowy o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” będą podpisywane do końca 2027 r.  Wnioski o dotację na wymianę okien można składać:

Do wniosku o dofinansowanie na wymianę okien w programie „Czyste Powietrze” należy dołączyć wymagane załączniki:

 • w przypadku ubiegania się o podwyższone lub najwyższe dofinansowanie - skan zaświadczenia (wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące od daty złożenia wniosku), upoważniającego do podwyższonego dofinansowania
 • księgę wieczystą lub w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający prawo własności do domu
 • w przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela lub współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia
 • w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie
 • w przypadku dotacji z prefinansowaniem - umowę z wykonawcą.

Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” rozpatrywane są w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia do właściwego WFOŚiGW.

Więcej informacji na temat rządowego programu "Czyste Powietrze" znajduje się na stronie: czystepowietrze.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna

Wydatki poniesione na wymianę okien można również odliczyć od podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Mogą oni ubiegać się o obniżenie podstawy do opodatkowania o:

 • wydatki poniesione na stolarkę okienną wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe (tarasowe) oraz powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • wydatki poniesione na usługę wymiany stolarki zewnętrznej.

Suma kosztów kwalifikowanych, o które może zostać zmniejszona podstawa do opodatkowania wynosi maksymalnie 53 000 zł.  

Mogą z niej skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację domu i są podatnikami, składającymi zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28.

 • Aby skorzystać z ulgi do stosowanego zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).
 • Do rozliczenia należy dołączyć również faktury VAT wystawione przez czynnego podatnika, które stanowią dowód kosztów poniesionych w związku z wymianą okien.
 • Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie przedsięwzięcia w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, np. na zakup nowych okien. Przekroczenie tego czasu będzie równoznaczne z nakazem doliczenia do dochodu wcześniej odliczonej kwoty.
 • Dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • W ramach ulgi nie można jednak odliczyć wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.
 • Jeśli podatnik otrzymał dotację w ramach programu „Czyste Powietrze”, będzie mógł odliczyć ulgę termomodernizacyjną tylko od kosztów poniesionych na termomodernizację, które nie zostały pokryte przez dotację.
 • Beneficjenci, którzy po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej otrzymali zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, będą zobowiązani doliczyć uprzednio odliczone kwoty od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymali zwrot.

Okna REHAU

große und lichtdurchflutete Fenster

Duże okna nigdy nie były tak popularne, jak obecnie. GENEO RAU-FIPRO X na nowo definiuje granice tego, co jest wykonalne pod względem wielkości, zapewniając zupełnie nowe wymiar komfortu i estetyki.

Więcej

AL-D1901_CL - 100275

System okienny SYNEGO zapewnia przytulne ciepło i aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska dzięki nawet o 45% wyższej izolacyjności termicznej.
 

Więcej

SYNEGO SLIDE

Odkryj nowoczesne możliwości architektoniczne i nowe koncepcje aranżacji pomieszczeń. Okna i drzwi przesuwne z systemu SYNEGO SLIDE zaskoczą Cię swoimi możliwościami.
 

Więcej

Tu kupisz okna i drzwi z systemów REHAU

Szukasz nowoczesnych okien i drzwi z systemów REHAU? Tutaj znajdziesz adresy punktów sprzedaży okien i drzwi w Twoim regionie lub zamówisz bezpłatną wycenę za pośrednictwem nowej usługi REHAU Connect.

Engineering progress

Enhancing lives

Tu kupisz okna REHAU

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection