Regulamin użytkowania Portalu Klienta REHAU

§ 1 Zakres zastosowania

1. Niniejszy regulamin użytkowania reguluje korzystanie z Portalu Klienta (zwanego dalej „Portalem”) Grupy REHAU (zwanej dalej „REHAU”), stanowiąc regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

2. Za pośrednictwem Portalu REHAU udostępnia swoim Klientom oraz wskazanym przez Klientów użytkownikom różne usługi świadczone drogą elektroniczną i informacje. Za pomocą Portalu Klienci (oraz wskazani przez nich użytkownicy) mają dostęp do m. in. umów ramowych, stanów magazynowych, cenników, dokumentów, danych artykułów i innych informacji oraz mogą składać zamówienia.

3. Portal jest prowadzony przez REHAU Sp. z o.o., Baranowo, ul. Poznańska 1 A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania (Polska), spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 49439, NIP: 781-001-68-06, REGON: 630161920, z kapitałem zakładowym 46.500.000,00 PLN.

4. Jeśli dla poszczególnych części Portalu będzie lub stanie się konieczne sporządzenie uzupełniających lub osobnych regulaminów, Klienci zostaną o tym wyraźnie poinformowani. Takie specjalne regulaminy będą miały pierwszeństwo względem niniejszego regulaminu.

5. Portal Klienta dostępny jest wyłącznie dla przedsiębiorców, tj. podmiotów korzystających z Portalu Klienta w zakresie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. (7) poniżej, w ramach Portalu nie jest możliwe zawieranie umów innych niż umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w §3 ust. (3) poniżej. Portal służy wyłącznie do celów wskazanych w ust. (2) powyżej.

7. Do zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Portalu Klienta, w tym do umów zawieranych pomiędzy REHAU a Klientem na podstawie zamówień Klienta, stosuje się „Warunki Dostawy i Płatności”, zamieszczone na stronie głównej Portalu Klienta. Klient składając zamówienie akceptuje postanowienia „Warunków Dostawy i Płatności”.
 

§ 2 Rejestracja i logowanie się na Portalu

1. Do korzystania z Portalu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie elektroniczne (komputer, tablet lub smartfon) z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu Internet Google Chrome, Mozilla Firefox, Explorer, Opera, Safari itp.

2. Do korzystania z Portalu niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Klienta w REHAU poprzez kontakt z  regionalnym Biurem Handlowo-Technicznym REHAU. W ramach rejestracji Klient ma prawo zgłosić korzystających z Portalu w imieniu Klienta użytkowników (dalej „Użytkownicy”).

3. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail osobiste hasło Klienta, względnie każdy ze zgłoszonych przez niego Użytkowników otrzyma osobne hasło zapewniające dostęp do Portalu. Zalogowanie się na Portalu jest możliwe przy użyciu nazwy użytkownika ustalonej przez REHAU (zwykle jest to adres e-mail wskazany przy rejestracji) oraz hasła („Dane Logowania”). Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu do Portalu. Należy wybrać silne hasło.

4. Klientowi nie przysługuje roszczenie o rejestrację. Z ważnych przyczyn (np. naruszenie przez Klienta bądź Użytkownika warunków niniejszego regulaminu, bądź ze względów bezpieczeństwa danych przechowywanych na Portalu) REHAU może zablokować dostęp Klienta lub poszczególnych Użytkowników lub ograniczyć go do poszczególnych części Portalu, o czym REHAU zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta, podając przyczynę zablokowania dostępu.

5. W celu skorzystania z Portalu niezbędne jest każdorazowe zalogowanie się na Portalu przy pomocy Danych Logowania.

6. Klient nie może przekazywać swoich Danych Logowania osobom trzecim. Klient powinien przechowywać nazwę użytkownika konieczną do zalogowania się na Portalu w innym miejscu niż osobiste hasło, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i chronić je przed nadużyciem.

7. Dane wprowadzane przez Klienta na etapie rejestracji muszą być zgodne z prawdą. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania REHAU o zmianach, które nastąpiły po rejestracji.

8. W przypadku, jeśli Użytkownik zakończy pracę w przedsiębiorstwie Klienta lub z innych przyczyn zostanie przez Klienta pozbawiony prawa korzystania z Portalu w imieniu Klienta, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym REHAU. Do czasu poinformowania REHAU o odebraniu danemu Użytkownikowi uprawnień do korzystania z Portalu, domniemuje się, że Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Portalu w imieniu Klienta.

9. Jeżeli Dane Logowania nie zgadzają się z danymi personalnymi (nazwisko jest zamieszczone na Portalu w obszarze „Moje konto”), Klient zobowiązany jest powiadomić o tym REHAU.

10. REHAU zastrzega sobie prawo do usunięcia Danych Logowania ze względów bezpieczeństwa w sytuacji, gdy za ich pomocą nie nastąpi logowanie na Portalu przez okres ponad 12 miesięcy. Ponowna aktywacja dostępu jest możliwa w każdym momencie.
 

§ 3 Świadczenia REHAU

1. Klient może wyświetlać lub pobierać informacje udostępnione przez REHAU na Portalu. Klient może korzystać z dokumentów zapisanych w zakładkach Informacje i Akademia wyłącznie w ramach prawa do odczytu; Klient nie jest uprawniony do zmiany, usuwania itp. zapisanych tam danych.

2. REHAU może całkowicie lub częściowo zawiesić eksploatację Portalu. Od czasu do czasu ze względu na aktualizację oprogramowania mogą wystąpić przerwy w działaniu Portalu. REHAU nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Portalu.

3. Pomyślne zakończenie rejestracji Klient w sposób opisany w §2 ust. (3) powyżej jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy (dalej „Umowa”).

4. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, poprzez wysłanie REHAU pisemnego żądania usunięcia konta Klienta w Portalu.

5. REHAU ma prawo wypowiedzieć Klientowi Umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, o którym Klient winien zostać poinformowany poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownego oświadczenia REHAU. Ponadto, REHAU ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika warunków niniejszego regulaminu, o czym REHAU zobowiązany jest poinformować Klienta, przedstawiając pisemne uzasadnienie. Klient ma w takim przypadku prawo złożyć reklamację w trybie przewidzianym w §11 niniejszego regulaminu.
 

§ 4 Obowiązki Klienta

1. Klient odpowiada za wszystkie działania na Portalu podejmowane pod swoimi Danymi Logowania, w tym za działania Użytkowników. Wszelkie obowiązki przewidziane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie również do Użytkowników.

2. Podczas korzystania z Portalu Klient nie ma prawa do:

  • wyrządzania szkody innym osobom lub naruszania ich praw osobistych
  • korzystania z Portalu w celach sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności w celach reklamowych lub innych celach komercyjnych
  • dostarczania treści o charakterze bezprawnym

W razie naruszenia powyższych postanowień REHAU niezwłocznie zablokuje dostęp Klienta do Portalu. Ponadto REHAU zastrzega sobie prawo do usuwania treści i materiałów naruszających powyższe wytyczne. W przypadku niewłaściwego korzystania z Portalu Klient ponosi odpowiedzialność wobec REHAU oraz ewentualnych osób trzecich i zwolni REHAU z odpowiedzialności w zakresie roszczeń osób trzecich z tym związanych.

3. Po każdym skorzystaniu z Portalu Klient jest zobowiązany do wylogowania się z obszaru chronionego hasłem. W razie powzięcia wiadomości o nadużyciu jego Danych Logowania, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie REHAU, w miarę możliwości w formie pisemnej (wystarczy e-mail). REHAU zablokuje dostęp Klienta do Portalu za pomocą tych Danych Logowania i udostępni Klientowi nowe Dane Logowania po ponownej rejestracji na Portalu.
 

§ 5 Przysługujące Klientowi prawa

1. REHAU przyznaje Klientowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z informacji oraz dokumentacji udostępnionej na Portalu, o ile będą one wykorzystywane w celach, dla których zostały udostępnione przez REHAU.

2. Klient nie może przekazywać udostępnionych przez Portal informacji i dokumentów w sposób odpłatny lub nieodpłatny, całkowicie lub częściowo, osobom trzecim.

3. Klient nie może zamieszczać i/lub publikować należących do Portalu stron internetowych lub ich treści za pomocą hiperlinka w oknie częściowym (frame).

4. Z wyjątkiem praw użytkowania, które zostały niniejszym wyraźnie udzielone Klientowi, oraz pozostałych praw, Klientowi nie są przyznawane żadne inne prawa, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności do nazw firmy i praw własności użytkowej (takich jak patenty, wzory użytkowe, marki itp.), REHAU nie jest również zobowiązana do przyznawania Klientowi takich praw.
 

§ 6 Prawa do treści Portalu – prawa własności intelektualnej

1. REHAU zastrzega sobie prawo autorskie oraz wszelkie pozostałe prawa ochronne do wszystkich stron Portalu, łącznie z jego układem oraz ze wszystkimi treściami.

2. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Portalu podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą REHAU.

3. Klient będzie przestrzegał praw REHAU, w szczególności nie będzie zmieniał ani usuwał żadnych informacji o prawach autorskich i/lub nazw marki i/lub pozostałych danych z treści Portalu.
 

§ 7 Hyperlinki

Jeśli REHAU zamieszcza odnośniki do stron internetowych osób trzecich, REHAU nie przejmuje odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. REHAU wyraźnie oświadcza, iż nie przywłaszcza sobie treści stron internetowych osób trzecich. Stała kontrola przez REHAU stron internetowych należących do osób trzecich nie jest możliwa. Korzystanie z odnośników w celu przechodzenia na strony obce dla REHAU odbywa się na własne ryzyko Klienta.
 

§ 8 Wynagrodzenie

REHAU udostępnia swoim Klientom Portal do nieodpłatnego korzystania.
 

§ 9 Odpowiedzialność, wirusy komputerowe

1. Pomimo tego, iż REHAU dokłada ogromnych starań, aby Portal i wchodzące w jego skład strony internetowe były wolne od wirusów, REHAU nie jest w stanie zagwarantować ich całkowitego braku. Z tego powodu przed rozpoczęciem pobierania dokumentów zarówno dla własnej ochrony, jak i w celu uniknięcia zainfekowania Portalu wirusami, Klient jest zobowiązany do zatroszczenia się o odpowiednie działania zabezpieczające, w szczególności o korzystanie z aktualnego skanera wirusów.

2. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, REHAU nie przejmuje odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji poprawności, aktualności ani kompletności informacji przechowywanych na Portalu.

3. REHAU odpowiada w sposób nieograniczony:

  • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa;
  • w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała;
  • zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie odpowiedzialności za produkt, jak również
  • w ramach pozostałych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność REHAU jest wyłączona.
 

§ 10 Dane osobowe i statystyka korzystania z Portalu

1. Podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klienta bądź Użytkownika oraz korzystania z nich REHAU przestrzega odnośnych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na podstronie internetowej REHAU https://www.rehau.pl/policy w dokumencie o nazwie „Ochrona Danych Osobowych”.

2. W celu poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem Portalu REHAU zastrzega sobie prawo do sporządzania w sposób zautomatyzowany statystyk na temat częstotliwości oraz sposobu korzystania z różnych funkcji Portalu oraz dokonywania ich oceny.
 

§ 11 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad w wykonanej za pośrednictwem Portalu usłudze, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać wysłana wiadomością e-mail na adres: poznan@rehau.com, zawierać przyczynę złożenia reklamacji, określać zakres żądania Klienta oraz zawierać aktualne dane Klienta umożliwiające kontakt z nim.

3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wpływu do REHAU pisma spełniającego wymogi określone w ust. (2), tj. dzień wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że REHAU mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu pisma do REHAU poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail.

4. REHAU rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wpływu. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona lub uznana za uwzględnioną, REHAU zobowiązuje się do usunięcia wad wykonanej usługi bez obciążania kosztami Klienta.
 

§ 12 Sąd właściwy i prawo właściwe

Sądem właściwym jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny w Polsce. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 

§ 13 Pozostałe informacje

1. Ustalone między REHAU a Klientem regulacje odmienne od niniejszych warunków użytkowania wymagają dla swej ważności formy pisemnej. To samo dotyczy również zniesienia powyższego wymogu zachowania formy pisemnej.

2. REHAU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych, lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie ustalonym przez REHAU, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia na Portalu zmienionego regulaminu. W przypadku zmiany warunków regulaminu REHAU udostępni stosowną informację na stronie logowania do Portalu. Zalogowanie się oznacza akceptację zmienionych warunków regulaminu.

3. Klient może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Portalu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Korzystanie z Portalu przez Klienta bądź Użytkownika oznacza akceptację przez niego warunków niniejszego regulaminu.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2020.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection